สินเชื่อไทรทอง

สินเชื่อไทรทอง
สมัครสินเชื่อไทรทองออมสินรับถึง 8 แสนบาท

อายุของผู้กู้ - 20-60 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 28%

สินเชื่อไทรทอง สินเชื่อบุคคลธนาคารออมสินเพื่อใช้อุปโภคบริโภค

สินเชื่อไทรทอง หรือเรียกว่า สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เป็นสินเชื่อบุคคที่มีวัตุถประสงค์เพื่อให้ลูกค้าได้นำไปใช้ได้ตามต้องการ เช่นเพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน หรือเพื่อจะนำไปใช้ในการลงทุนกิจการค้า การเริ่มธุรกิจ หรือแม้แต่การนำเงินไปไถ่ถอนการจดจำนอง หรือการนำไปใช้หนี้นอกระบบ ซึ่งจะเรียกว่าเป็นไทรทองออมสินก็ได้ เพราะเป็นธนาคารที่ดำเนินการตามนโยบายรัฐเพื่อช่วยประชาชนในทุกๆกลุ่มอยู่แล้ว

รายละเอียดต่างๆของสินเชื่อไทรทองออมสิน

 1. วงเงินที่อนุมัติให้กู้ได้ กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน จะสามารถให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท
 2. กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน จะกู้ได้ไม่เกินรายละ 10 ล้านบาท ตามเงื่อนไขดังนี้
 • กรณีใช้ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จะอนุมัติให้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาที่ประเมินได้
 • กรณีใช้ห้องชุด จะอนุมัติให้ได้ไม่เกิน 85% ของราคาที่ประเมินได้
 • กรณีใช้ที่ดิน จะอนุมัติให้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาที่ประเมินได้
 1. ระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 25 ปี กรณีได้รับเงินกู้ ตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป และระยะเวลาการผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี กรณีที่ได้รับเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อไทรทอง

 • จะต้องเป็นบุคคลที่มีรายได้ประจำและมีการประกอบอาชีพชัดเจน
 • มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระสินเชื่อไทรทองออมสินจะต้องไม่เกิน 65 ปี
 • จะต้องใช้หลักประกันสินเชื่อไทรทอง
 • กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน สามารถใช้ได้มากกว่า 1 คน โดยจะต้องมีอายุ 25 ปีขึ้นไป เมื่อรวมระยะเวลาการผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี กรณีเป็นข้าราชการ ต้องมีเงินเดือนตั้งแต่ 18,000 บาทขึ้นไป พนักงานรัฐวิสาหกิจ เงินเดือนตั้งแต่ 25,000 บาทขึ้นไป พนักงานเอกชน 30,000 บาทขึ้นไปและผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ รายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
 • กรณีที่ใช้หลักประกันสินเชื่อไทรทองเป็น ที่ดิน ห้องชุด หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จะใช้เป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่นได้ในกรณีที่เขายินยอม และสถานที่ตั้งจะต้องอยู่ในแหล่งชุมชน ที่มีความเจริญพอสมควร

นอกจากสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์แล้ว ยังมีในส่วนของสินเชื่อไทรทองสำหรับกลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ทางการแพทย์ โดยมุ่งเน้นให้กับผู้ที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ หรือบุคลากรทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ เภสัชกร โดยที่จะต้องได้รับใบประกอบโรคศิลปะหรือ ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม มาแล้วและจะต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยปัจจุบันจะต้องไม่ถูกเพิกถอนใบประกอบโรคศิลปะหรือใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วยเช่นกัน และที่สำคัญจะต้องมีมีประวัติทางการเงินที่ดี เพื่อให้ได้นำเงินสินเชื่อนี้ไปใช้เพื่อการใช้จ่าย หรือพูดง่ายๆก็คือเพื่ออุปโภคบริโภคนั่นเอง

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

เงินกู้ฉุกเฉินออมสิน
สมัครเงินกู้กับธนาคารออมสิน 10000

อายุของผู้กู้ - 20-60 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 28%

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก
ลงทะเบียนสินเชื่อเสริมพลังฐานรากรับถึง 2 แสนบาท

อายุของผู้กู้ - 20-70 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 28%

ทรูแคช
สมัครทรูแคชรับถึง 15000 บาท

อายุของผู้กู้ - 18-55 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 36%