สินเชื่อประชาชนสุขใจ

สินเชื่อประชาชนสุขใจ
สมัครสินเชื่อประชาชนสุขใจออมสินรับถึง 5 แสนบาท

อายุของผู้กู้ - 20-65 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 28%

สินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลสินเชื่อประชาชนสุขใจ เพื่อผู้ประกอบการรายย่อย  

ธนาคารออมสินธนาคารของประชาชน ที่มีโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐคอยให้บริการช่วยเหลือกับประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ต้องการสินเชื่อเงินก้อนอย่างสินเชื่อประชาชนสุขใจ ที่จะช่วยและให้โอกาสกับผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆได้มีเงินหมุนเวียน เพื่อให้ทำให้กิจการดีขึ้น และเพื่อจะได้ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมไปถึงการหลีกหลี่ยงที่จะเป็นหนี้นอกระบบด้วยการลงทะเบียนสินเชื่อปลดหนี้นอกระบบ

รายละเอียดของสินเชื่อประชาชนสุขใจออมสิน   

 1. ผู้ที่ขอสินเชื่อประชาชนสุขใจ  จะต้องเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ค้าขาย ผลิตสินค้าต่างๆ
 2. เป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทย มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและเมื่อรวมกับระยะเวลาการผ่อนชำระแล้วจะต้องไม่เกิน 60 ปี
 3. จะต้องมีถิ่นที่อยู่อาศัยที่แน่นอน สามารถจะติดต่อได้
 4. มีสถานที่ประกอบอาชีพที่แน่นอน ตรวจสอบได้
 5. จะต้องมีความสามารถในการชำระหนี้ได้
 6. จะต้องเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก กับสาขาที่ไปขอสินเชื่อบุคคลออมสิน
 7. จะต้องไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานในตำแหน่งต่างๆของธนาคารออมสิน หรือเรียกว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับธนาคารออมสินเลย
 8. ในการขอสินเชื่อประชาชนสุขใจ จะต้องใช้ บยส. ค้ำประกัน หรือร่วมกับบุคคลค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน

เงื่อนไขในการใช้หลักประกันเงินกู้ บยส.

ลูกค้าที่ขอสินให้ใช้ บยส. ค้ำประกันได้ โดยจะสามารถค้ำประกันได้ไม่เกิน 200,000 บาท โดย

 1. กรณีที่วงเงินสินเชื่อเริ่มต้นที่ 10,000 – 50,000 บาท ให้สามารถใช้ บยส. ค้ำประกันได้เต็มวงเงิน
 2. กรณีที่วงเงินสินเชื่อเริ่มต้นที่ 50,001200,000 บาท จะต้องใช้ บยส. ค้ำประกัน ร่วมกับบุคคลค้ำประกัน 1 คน โดยผู้ค้ำประกันจะต้องไม่เป็นพนักงานในตำแหน่งงานใดๆเลยของธนาคารออมสิน มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์และจะต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 9,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน

สินเชื่อตามนโยบายรัฐนอกจากจะมีสินเชื่อประชาชนสุขใจแล้ว ยังโครงการสินเชื่ออื่นๆ เช่น สินเชื่อเงินสดไม่เช็คบูโร อีกที่มีเงื่อนไขการให้กู้สำหรับผู้ประกอบกิจการ เช่น

 • สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย

เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อเพื่อให้เป็นทุน ใช้หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือธุรกิจ โดยการให้กู้นั้นจะอนุมัติให้ตามความจำเป็น หรือความสามารถในการชำระหนี้คืนให้กับธนาคาร โดยให้ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลอื่นๆของธนาคารประชาชนจะให้ได้ไม่เกิน 200,000 บาทเช่นกัน โดยจะมีการกำหนดระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี และจะต้องไม่เกิน 10 ปี

คุณสมบัติของผู้กู้ก็คือ ผู้สูงวัยที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมระยะเวลาการผ่อนจะต้องไม่เกิน 70 ปี โดยสำคัญคือจะต้องเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจรายย่อยต่างๆเช่นเดียวกับสินเชื่อประชาชนสุขใจ ซึ่งมีสถานที่ใช้ทำธุรกิจเป็นหลักแหล่ง ชัดเจน และมีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน มีเบอร์โทรศัพย์ที่สามารถติดต่อได้

แนะนำแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนกสิกร
สมัครยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนกับธนาคารกสิกรไทย

อายุของผู้กู้ - 20-60 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 28%

แอพหาเงิน
สมัครแอพหาเงินในปี 2024 ก็ได้เงินจริงถึง 100000 บาท

อายุของผู้กู้ - 18-80 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - ไม่กำหนดดอกเบี้ย

ทรูแคช
สมัครทรูแคชรับถึง 15000 บาท

อายุของผู้กู้ - 18-55 ปี

เงินเดือนหรือรายได้ - จาก 5 พัน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ - น้อยกว่า 36%